Logo DRK
foto

Vrijmetselarij


De antwoorden
laatst bijgewerkt op 5 februari 2007

V: Zijn alle vrijmetselaars vrijzinnig ?

A: Deze eenvoudige vraag noodt tot een lang antwoord.
Een groot aantal vrijmetselaars in de wereld, vooral degene die tot de reguliere, traditionele obediënties behoren, zal op deze vraag heftig ontkennend antwoorden. «Reguliere» vrijmetselaars onderschrijven de Constituties van Anderson, waarvan het eerste artikel stipuleert dat een vrijmetselaar nooit «a stupid atheist» kan zijn en eisen dan ook van hun leden dat ze effectief geloven in een persoonlijke God. Leden van de continentale, liberale a-dogmatische maçonnerie noemen zich veeleer niet-godsdienstig, agnost of atheist en kunnen dus gemakkelijkheidshalve als «vrijzinnig» of «vrijdenkend» gekenmerkt worden. Het weze hier duidelijk dat het begrip «vrijzinnigheid» vele ladingen dekt en dat zijn betekenis nooit los kan gezien worden van de geschiedkundige en maatschappelijke context waarin het gebruikt wordt. In Frankrijk, Belgie en Luxemburg waar (vroeger) de macht van de katholieke kerk heel groot was wordt de term «vrijzinnigheid» steevast gelijkgesteld met anti-godsdienstigheid and anti-kerkelijkheid.

Vele vrijmetselaars huldigen het aloude anarchistische adagium «noch God noch meester» en verwerpen dan ook het gezag van elke kerk. Zij lachen met met vrijzinnige pastoors en maçonnieke kardinalen die hen willen organiseren naar het bestaande kerkelijke model.

Terug naar paginabegin


V: Als je kinderen naar een katholieke school gaan, kan je dan lid worden van de loge?

A: In het katholiek onderwijsnet gebruikt men altijd de ideologie van de katholieke kerk als basis voor hun onderwijsproject. Iemand die kinderen naar een kathloieke school stuurt en wil lid worden van een adogmatische loge, mag zich dus verwachten aan pertinente vragen. Voor de adogmatische vrijmetselarij is het vrij onderzoek immers de alfa en de omega. Het is natuurlijk niet uit te sluiten dat een potentieel lid in dat geval is en toch een valable reden kan voorleggen. Ook op dat vlak zijn we, bij De Ruwe Kassei tenminste, niet dogmatisch.

Terug naar paginabegin


V: Moet iemand lid zijn van het humanistisch verbond om bij de loge te kunnen aansluiten?

A: Neen.
Het is geen vereiste bij recrutering. Het laat enkel vermoeden dat iemand affiniteit heeft met het vrij onderzoek maar is er geen garantie voor.

Terug naar paginabegin


V: Zijn er gelovigen lid van de loge?

A: In de reguliere vrijmetselarij zal dat ongetwijfeld het geval zijn.
In de adogmatische vrijmetselarij is die kans erg klein. De meeste openbaringsgodsdiensten veronderstellen immers een gepersonaliseerde God die via een systeem van priesters kennis en leefregels overbrengt, wat in contradictie is met het vrij onderzoek. Iemand die in een gepersonaliseerde God gelooft zal het dus flink moeilijk krijgen om dit tegenover vrijmetselaars uit te leggen en lid te worden.

Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.